კურსები - შეძენა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვიდეო გაკვეთილები

კურსი შედგება ვიდეო გაკვეთილებისგან, რომელსაც წაიკითხავს პროფესორი

ტესტები

ყველა გაკვეთილს თან ახლავს ტესტური ტიპის სავარჯიშოები, რომლებიც საგამოცდო ტესტების მსგავსია

კონსპექტები

ყველა გაკვეთილი შედგება როგორც ვიდეო ასევე ტექსტური მასალისგან.

საშინაო დავალება

გაკვეთილის ბოლოს პროფესორი აძლევს მოსწავლეს საშინაო დავალებას რომელიც მან დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოს

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდისათვის მომზადება გარკვეული სპეციფიკის ცოდნას მოითხოვს. აბიტურიენტს ევალება, როგორც გრამატიკული ცოდნის პრაქტიკაში გამოვლენა, ასევე ლიტერატურული შეფასებისა და აღქმის უნარის ფლობა.

ჩვენს სასწავლო კურსში ზემოაღნიშნული მოთხოვნები სიღრმისეულადაა ახსნილი, ვიდეო-გაკვეთილებითა და ტესტური დავალებებით წარმოდგენილი. მასალა დაყოფილია ოთხ თემად: ტექსტის რედაქტირება (20 ქულა), არგუმენტირებული ესე (20 ქულა), წაკითხულის გააზრება (15 ქულა) და მხატვრული ტექსტის ანალიზი (25 ქულა).

პირველი ტიპის დავალებებში განხილულია მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული, სტილისტური, სინტაქსური და პუნქტუაციური შეცდომების ჯაჭვი. თქვენ თანდათანობით, ისე ეუფლებით თითოეულ პრობლემას, რომ აღარ გიჭირთ მთლიანი ტექსტის რედაქტირების პროცესი.

მეორე ტიპის დავალებაში აბიტურიენტს მოეთხოვება, წარმოადგინოს საკუთარი პოზიცია ჩვენ ირგვლივ არსებული აქტუალური პრობლემის შესახებ. თქვენ უნდა გამოავლინოთ წერის უნარ-ჩვევები, აზრის თანმიმდევრული ჩამოყალიბების უნარი, სალიტერატურო ქართული ენის ნორმალიზაციის ცოდნა. ჩვენი გაკვეთილებიდან აბიტურიენტები დაეუფლებიან არგუმენტირებული ესეს წერის პრინციპებს.

მესამე და მეოთხე ტიპის დავალება ერთმანეთზეა გადაბმული. თქვენ ირჩევთ პროზაული ან პოეტური ტექსტიდან ერთ-ერთს, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ეროვნული გამოცდის ტესტში და ამ ტექსტის ირგვლივ დასმულ შეკითხვებს პასუხობთ. აღნიშნული შეკითხვების გააზრება გეხმარებათ, შემდგომ, მეოთხე ტიპის დავალების შესრულებაში - მხატვრული ტექსტის გაანალიზებისას.

წარმატებებს გისურვებთ!

ამ გაკვეთილში განხილულია ეროვნული გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის ზოგადი სტრუქტურა. წარმოდგენილია სხვადასხვა სავარჯიშო რედაქტირების, არგუმენტირებული ესეს, წაკითხულის გააზრებისა და მხატვრული ტექსტის ანალიზის ნიმუშებისათვის. 

აღნიშნულ გაკვეთილში ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის მეორე დავალების - არგუმენტირებული ესეს სტრუქტურის შესახებ. 

დღევანდელ გაკვეთილში გამოვიყენეთ წინა თემის თეორიული ცოდნა და, პრაქტიკული სამუშაოს მეშვეობით, ავაგეთ არგუმენტირებული მსჯელობა კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით. 

ეს გაკვეთილი დაგეხმარებათ ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების ერთ-ერთი კრიტერიუმის სწორად შესრულებაში.

ეს გაკვეთილი დაგეხმარებათ ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების ერთ-ერთი კრიტერიუმის სწორად შესრულებაში.

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. გაივარჯიშებთ ანტონიმების სწორად შერჩევასა და ფრაზეოლოგიზმების შესაბამისობების პოვნაში. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

ამ გაკვეთილში ისწავლით ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებას. 

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა არგუმენტირებული ესეს სტრუქტურის პრაქტიკულ გაშლას და აბიტურიენტებთან ერთად კონკრეტულ თემაზე მუშაობას. 

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა არგუმენტირებული ესეს სტრუქტურის პრაქტიკულ გაშლას და აბიტურიენტებთან ერთად კონკრეტულ თემაზე მუშაობას. 

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა არგუმენტირებული ესეს სტრუქტურის პრაქტიკულ გაშლას და აბიტურიენტებთან ერთად კონკრეტულ თემაზე მუშაობას. 

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა არგუმენტირებული ესეს სტრუქტურის პრაქტიკულ გაშლას და აბიტურიენტებთან ერთად კონკრეტულ თემაზე მუშაობას. 

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა არგუმენტირებული ესეს სტრუქტურის პრაქტიკულ გაშლას და აბიტურიენტებთან ერთად კონკრეტულ თემაზე მუშაობას. ასევე, კონსპექტის სახით გაეცნობით გრამატიკის წესებს.

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა არგუმენტირებული ესეს სტრუქტურის პრაქტიკულ გაშლას და აბიტურიენტებთან ერთად კონკრეტულ თემაზე მუშაობას. 

ამ გაკვეთილში უნდა ვისწავლოთ რედაქტირების დავალების ერთ-ერთი კრიტერიუმის მართლწერა. პუნქტუაციური წესების გამოყენება გრამატიკაში. 

ამ გაკვეთილში უნდა ვისწავლოთ რედაქტირების დავალების ერთ-ერთი კრიტერიუმის მართლწერა. პუნქტუაციური წესების გამოყენება გრამატიკაში. 

მეცხრე ვიდეო გაკვეთილი ეთმობა ადამიანთა საკუთარი სახელებისა და გვარების ბრუნებას. მართლწერის ეს წესები დაგეხმარებათ ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პირველი დავალების, ტექსტის რედაქტირების სწორად შესრულებაში. გარდა ამისა, აღნიშნული წესების ცოდნა გამოგადგებათ საატესტატო გამოცდების წარმატებით ჩასაბარებლადაც. 

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა ზედსართავი სახელის მართლწერის წესების შესწავლას, რომლის ცოდნაც დაგეხმარებათ ტექსტის რედაქტირების დავალების შესრულებაში. 

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა ზედსართავი სახელის მართლწერის წესების შესწავლას, რომლის ცოდნაც დაგეხმარებათ ტექსტის რედაქტირების დავალების შესრულებაში. 

ამ გაკვეთილში თქვენ ისწავლით ლიტერატურათმცოდნეობისათვის აუცილებელ ტერმინოლოგიას - პოეტურ ენას, რომელიც დაგეხმარებათ გააანალიზოთ ის მხატვრული ტექსტი, რომელსაც ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე აირჩევთ. 

აღნიშნულ გაკვეთილში ისწავლით სასვენი ნიშნების სწორად გამოყენებას განკერძოებულ ფრაზებთან სხვადასხვა სახის წინადადებაში. 

ამ გაკვეთილში ვისწავლით ლიტერატურათმცოდნეობის შემდეგ ტერმინებს: სინონიმი, ანტონიმი, ომონიმი, პარონიმი, პლეონაზმი.

ეს გაკვეთილი ეთმობა გრამატიკულ ნაწილს, კერძოდ, ნაცვალსახელს - ტექსტის რედაქტირების დავალების სრულყოფილად შესასრულებლად. 

აღნიშნული გაკვეთილი და მომდევნო რამდენიმე ვიდეო დაეთმობა ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინების ათვისებას. 

ეს ცოდნა გამოგადგებათ მხატვრული ტექსტის სწორად გაანალიზებისათვის.

აღნიშნული გაკვეთილი და მომდევნო რამდენიმე ვიდეო დაეთმობა ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინების ათვისებას. 

ეს ცოდნა გამოგადგებათ მხატვრული ტექსტის სწორად გაანალიზებისათვის.

აღნიშნული გაკვეთილი და მომდევნო რამდენიმე ვიდეო დაეთმობა ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინების ათვისებას. 

ეს ცოდნა გამოგადგებათ მხატვრული ტექსტის სწორად გაანალიზებისათვის.

აღნიშნული გაკვეთილი და მომდევნო რამდენიმე ვიდეო დაეთმობა ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინების ათვისებას. 

ეს ცოდნა გამოგადგებათ მხატვრული ტექსტის სწორად გაანალიზებისათვის.

აღნიშნული გაკვეთილი და მომდევნო რამდენიმე ვიდეო დაეთმობა ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინების ათვისებას. 

ეს ცოდნა გამოგადგებათ მხატვრული ტექსტის სწორად გაანალიზებისათვის.

დღეს ჩვენ ვისწავლით მხატვრული მეტყველების თავისებურებებს. 

 

აღნიშნული გაკვეთილი წინას გაგრძელებაა. 

დღევანდელ დავალებაში თქვენ კიდევ უფრო უკეთესად გამოგიმუშავდებათ მხატვრული ხერხების ამოცნობის უნარი. 

ამ გაკვეთილით ვასრულებთ ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინების შესწავლას და აქტიურად გადავდივართ მხატვრული ტექსტების ანალიზსა და გააზრებაზე. 

წაკითხული ტექსტის გააზრების გაკვეთილებში თქვენთან ერთად განვიხილავ თითოეული შეკითხვის არსსა და პასუხებს. 

ვიდეო გაკვეთილში ახსნილი მასალის მიხედვით, შეეცადეთ, ააგოთ მხატვრული ტექსტის ანალიზი მოცემულ ნაწყვეტზე. 

დავალების შესასრულებლად ყურადღებით გაეცანით ტექსტს. კითხვებზე პასუხების გაცემა მაშინ დაიწყეთ, როდესაც ტექსტის შინაარსი მთლიანად გასაგები იქნება. მოცემული ოთხ-ოთხი პასუხიდან აირჩიეთ მხოლოდ ერთი.

 აღნიშნულ გაკვეთილში მოცემულია რევაზ ინანიშვილის მოთხრობიდან ნაწყვეტი, რომელიც უნდა გაარჩიოთ და გააანალიზოთ მხატვრულად - მოცემული მითითებების მიხედვით.

ამ გაკვეთილში თქვენ შეხვდებით უცნობ ტექსტს, რომელზეც არ გვიმუშავია. ეცადეთ, დამოუკიდებლად შეეჭიდოთ აღნიშნულ დავალებას. 

აღნიშნულ გაკვეთილში შეისწავლით შემდეგ ლიტერატურათმცოდნეობით ტერმინებს:

ტრაგედია და კომედია, პერსონაჟი, პროლოგი, ეპილოგი, პოემა, რითმა, რიტმი.

ყურადღებით წაიკითხეთ აღნიშნულ გაკვეთილში მოცემული ტექსტი და წინა გაკვეთილში შევსებული ტესტის მიხედვით, ასევე, მოცემული მითითებების მიხედვით ააგეთ თხზულება. 

გაკვეთილში მოცემულია წინა დავალების სწორი პასუხი, ასევე, კონსპექტი მხატვრული ანალიზისათვის და ახალი სარედაქტირებელი დავალება. 

39-ე გაკვეთილის ვიდეო-ლექცია ეთმობა სინტაქსურ ნაწილს, დავალებების ტესტურ ნაწილში, ასევე შეხვდებით გრამატიკულ მიმართულებებს. 

წერით დავალებად კი გთავაზობთ ლექსის რითმულ თავისებურებებს.

აღნიშნულ გაკვეთილში უნდა გააანალიზოთ ტექსტი მითითებების მიხედვით.

მოცემული გაკვეთილი წარმოდგენილია მხატვრული ტექსტის გასაანალიზებელი დავალებით და გრამატიკული კონსპექტით.

მოცემული გაკვეთილი კომბინირებული ხასიათისაა - მასში თქვენ შეხვდებით როგორც გრამატიკულ, ასევე - ლიტერატურულ ნაწილსაც.

აღნიშნულ გაკვეთილში გევალებათ, ყურადღებით გაეცნოთ ვიდეოში განხილული ტექსტის ანალიზს და შეეჭიდოთ „ვეფხისტყაოსნის“ დავალებას.

ამ გაკვეთილში, კონსპექტის სახით, გაეცნობით ზმნის ობიექტური პირის ნიშნებს და, ასევე, შეასრულებთ წაკითხულის გააზრების დავალებას „ვეფხისტყაოსნიდან“.

ამ დავალებაში თქვენ უნდა გაიხსენოთ ლიტერატურის საპროგრამო მასალა - საატესტატო გამოცდებისათვის.

აღნიშნული გაკვეთილი ეთმობა რედაქტირების დავალებაში შეცდომების გასწორებას. 

წაკითხულის გააზრება - ოთარ ჭილაძის რომანი „ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან“

ამ გაკვეთილში გევალებათ წაკითხულის გააზრებისა და მხატვრული ტექსტის ანალიზის შესრულება.

უფასო გაკვეთილი ნიმუშის ნახვა კურსის შეძენა განვადებით ყიდვა

სრული კურსი
75 ₾

მასწავლებლები

ქართულე ენა & ლიტერატურა

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით. აქვს აბიტურიენტებთან მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდისთვის მოსამზადებლად. ფლობს თანამედროვე სტანდარტებს, რომლებსაც იყენებს აბიტურიენტებთან მუშაობისას. გარდა ქართულისა, კითხულობს მეტყველების კულტურის ლექციებს, აქვეყნებს სტატიებს პროფესიული მიმართულებით, თანამშრომლობს გამომცემლობებთან რედაქტორის პოზიციაზე.

სალომე უსტარაშვილი

ქართულე ენა & ლიტერატურა

დაამთავრა გრ. კობახიძის სახელობის გიმნაზია, შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სწავლობდა არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურაში ქართული ენის სპეციალობით. არის ფოლოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. აქვს პედაგოგიური მუშაობის დიდი გამოცდილება.

ქეთევან ილურიძე


2 უფასო გაკვეთილი

გთავაზობთ ჩვენი კურსების რამოდენიმე გაკვეთილის უფასო ნიმუშებსნახვა

500

+

გაკვეთილი

600

+

ვიდეო ლექცია

5000

  +

ტესტი

550

+

საშინაო დავალება

განვადება