2 უფასო გაკვეთილი

ზოგადი უნარები - მათემატიკური ნაწილი

ყველა უფასო გაკვეთილზე

კონსპექტი / ტექსტური მასალა

 

გაკვეთილი 2 -ის ამოცანების პასუხები და მითითებები:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

3

2

2

1

2

1

1

1

4

3

3

3

1

2

3

2

1

1

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

3

4

1

3

3

2

2

1

2

4

2

4

4

4

4

1

4

4

3

3

 

 მითითებები:

 

3. ვეძებთ 15-ის ჯერად ორნიშნა რიცხვებს (15=უსჯ(3;5)).

4. ვეძებთ 18-ის ჯერად ორნიშნა რიცხვებს (18=უსჯ(6; 9)).

5. ვეძებთ 21-ის ჯერად სამნიშნა რიცხვებს. 1-დან 999-ის ჩათვლით არის 21-ის ჯერადი 47 რიცხვი (999:21=47 და ნაშთი 12), მათგან არ არის სამნიშნა 4 (99:21=4 და ნაშთი 15). პასუხი: 47 – 4 = 43. საყურადღებოა, რომ სამნიშნა რიცხვების რაოდენობის, 900-ის 21-ზე გაყოფით სწორი პასუხი არ მიიღება. ეს ხერხი მხოლოდ მაშინაა სანდო, როცა გაყოფა უნაშთოდ ხორციელდება.

8. პასუხი შეიძლება 28-ის და 15-ის გამრავლებით მივიღოთ, თუ ვისარგებლებთ ფორმულით: უსგ(a; b) · უსჯ(a; b) = a· b

9. 1860=5‣372, მარტივი რიცხვი 5 არ არის 372-ის გამყოფი; ამიტომ 372-ის 5-ზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვს ექნება 372-ზე 2-ჯერ მეტი გამყოფი, რადგან 372-ის ნებისმიერი გამყოფის ნამრავლი 5-ზე იქნება 5‧ 372 -ის გამყოფი. სხვა გამყოფი ნამრავლს არ დაემატება.

10. უსჯ(6; 8)=24

11. უსგ (18; 24)=6

18. m უნდა იყოს 6-ზე ნაკლები. 6-ზე ნაკლები ნატურალური რიცხვებიდან ამოვირჩიოთ ის, რომლისთვისაც მეორე წილადი არაწესიერია, ანუ m-1 არ არის 4-ზე ნაკლები.

39. შეიძლება სქემის გამოყენება

გაკვეთილი 3

მთელი რიცხვების  შეკრების  მაგალითები: 

   (+5)+(+7)=5+7=12;   (-5)+(-7)=-5-7=-12;   (-5)+(+7)=-5+7=2;   (+5)+(-7)=5-7=-2.

  ერთნაირნიშნიანი რიცხვების შეკრებისას იკრიბება მოდულები და წინ ეწერება საერთო ნიშანი;  სხვადასხვანიშნიანი რიცხვების შეკრებისას  დიდმოდულიანის მოდულს აკლდება ნაკლებმოდულიანის მოდული და შედეგს ეწერება დიდმოდულიანის ნიშანი.

თუ წილადის მნიშვნელია 10-ის რაიმე ხარისხი (10; 100; 1000;...), ის შეიძლება ათწილადის სახით   ჩავწეროთ. მაგალითად,

ათწილადის მძიმის მარცხნივ მთელი ნაწილია, მარჯვნივ  წილადი ნაწილი: მეათედი, მეასედი, მეათასედი და ა.შ.

ათწილადს მარჯვნიდან შეიძლება მიეწეროს 0-ების ნებისმიერი რაოდენობა, ამით მისი მნიშვნელობა არ შეიცვლება                                                                                                

ათწილადის 10-ის ხარისხზე გამრავლებისას (გაყოფისას)  მძიმე გადავა მარჯვნივ (მარცხნივ) იმდენი ციფრით, რამდენი ნულიცაა 10-ის ხარისხის ათობით ჩანაწერში. მაგალითად,

                      3,17 · 10000 = 3,170000· 10000 = 31700,0=31700;

                           0,019·100=1,9

                           125,12 : 100 =1,2512,

               0,02 : 1000 = 0,00002.

მოსამზადებელი კურსები

ონლაინ კურსები

მათემატიკა

სრული კურსი: 199 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა

ზოგადი უნარები
მათემატიკური ნაწილი

სრული კურსი: 100 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა

ზოგადი უნარები
ვერბალური ნაწილი

სრული კურსი: 100 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა

ქართული
ენა და ლიტერატურა

სრული კურსი: 149 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა
განვადება